Alex Complex

Chants, batterie, trompette, piano et flûte traversière vous entraîneront dans un univers jazzy : venez swinger avec les élèves du LFAY !

Hát, trống, kèn, dương cầm và sáo ngang sẽ đưa các bạn vào thế giới nhạc Jazz. Hãy đến thưởng thức những giai điệu xuynh tuyệt vời với học sinh trường Pháp Alexandre Yersin!

Voices and instruments will lead you in a jazzy atmosphere : you’re welcome to swing with the students from the French school !

Publicités