OCCURING BETWEEN OBJECTS – XẢY RA GIỮA CÁC VẬT THỂ

Photo : ©Sébastien Löffler

Samedi – Thứ bảy – Saturday    21/05/2016  –  19h

LECTURE DE POÈME – 7 minutes

Poème de Kaitlin Rees (in « Language without color », Ajar, 2014)

La poétesse et ses traducteurs en vietnamien (Nha Thuyen) et français (Manuel Bengoechea) liront le texte ensemble. Ca se passera entre les langues… Un moment de poésie et de silence à écouter.

Baptiste Gilloz (French) Occuring between objects

 

ĐỌC THƠ – 7 phút

Thơ của Kaitlin Rees (trong « Ngôn ngữ không màu », AJAR, 2014)

Tác giả và các dịch giả đã dịch bài thơ sang tiếng Việt (Nhã Thuyên) và tiếng Pháp (Manuel Bengoechea) sẽ đọc cùng nhau. Xảy ra giữa ba ngôn ngữ, một khoảnh khắc của thơ và im lặng lẵng nghe.

POEM READING – 7 minutes

Poem by Kaitlin Rees (in « Language without color », Ajar, 2014)

The poet and her translators in Vietnamese (Nha Thuyen) and French (Manuel Bengoechea) will read the text together. Occuring between three languages, a moment of poetry and silence to listen to.

Publicités